/Files/images/структура закладу.png

Ліцей сьогодні

Діяльність ліцею

Ліцей має 11 класів.

В ліцеї навчається — 247 учень.

В ліцеї працює — 24 вчителів.

Кваліфікаційні категорії:

 • спеціаліст вищої категорії – 18;
 • спеціаліст першої категорії – 3;
 • спеціаліст другої категорії – 3.

Мають педагогічні звання:

 • учитель-методист — 7;
 • старший учитель — 6.

Нагороджені нагрудним значком "Відмінник освіти України" – 3:

 • Расулова Валентина Іванівна,
 • Мандрика Валентина Михайлівна,
 • Грошева Ніна Миколаївна.

Нагороджені грамотами Міністерства освіти і науки України — 3:

 • Мандрика Валентина Михайлівна,
 • Матерацький Сергій Ярославович,
 • Расулова Валентина Іванівна.

Освітні програми ліцею

Освітні програми ліцею можна переглянути у вкладеннях за ПОСИЛАННЯМ

МОВА НАВЧАННЯ:

Українська (відповідно до ст. 5 Закону України "Про повну загальну середню освіту" мовою освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти є державна мова (українська))

Іноземна мова, що вивчається в ліцеї - англійська

Ліцензований обсяг навчання - 540 осіб

Фактична кількість осіб, які навчаються - 245 осіб (в ліцеї станом на 01.09.2021 р.)

ТЕРИТОРІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ЗАКРІПЛЕНА ЗА ЛІЦЕЄМ

 • вул. Шевченка (частина);
 • вул. Миру (частина);
 • вул. Л. Українки;
 • пров. Червоний;
 • вул. Комарова;
 • вул. Незалежності;
 • вул. Буця;
 • вул. О. Вишні;
 • вул. Сніховського;
 • пров. Космічний;
 • вул. Поповича (частина);
 • вул. Добросусідська;
 • вул. Коцюбинського (частина);
 • вул. Козацька (частина);
 • пров. Ювілейний;
 • пров. Леонова;
 • вул. Довженка;
 • вул. Пушкіна;
 • вул. Симиренка (частина);
 • пров. Юності

НАШІ СПРАВИ

В ліцеї діє дитяче об'єднання «Веселкова країна», яке об'єднує:

 • 1-4 класи - «Супутники Весельчат»;
 • 5-7 класи - «Веселкова країна»;
 • 8-11 класи - «Країна Юнікс»
Керівним органом учнівського самоврядування є президентська рада, яку очолює Погрібна Анна

ДО ПОСЛУГ УЧНІВ ЛІЦЕЮ Є:

 • 23 навчальних кабінети,
 • 2 комп’ютерних класи,
 • кімната виховної роботи,
 • музей бойової Слави,
 • бібліотека,
 • спортивний зал,
 • тренажерний комплекс,
 • стадіон,
 • актова зала,
 • дитячий майданчик,
 • їдальня,
 • буфет.

ПОГЛИБЛЕННЯ ТА ПРОФІЛІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ

Ліцей спеціалізується за напрямами українська фіолологія та біологія

Поглиблене вивчення предметів:

 • 8,10,11 класи - українська мова та література;
 • 9 класи - біологія.

ПОЗАКЛАСНА РОБОТА

Гуртки:

 • «Ластівка» – Мандрика В.М.;
 • Військово-патріотичний гурток – Матерацький С.Я.;
 • Спортивні гуртки (волейбол, легка атлетика, туризм) – Ткаленко Ю.В.

Факультативи:

 • 5 клас - "Сходинки орфографії", "Дивосвіт літератури";
 • 6 клас - "Географія";
 • 7 клас - "Зарубіжна літератра";
 • 9 клас - "Українська мова"
 • 10 клас - "Фінансова грамотність", "Історія України. Індивідуальні консультації", "Підготовка до ЗНО"
 • 11 клас - "Фінансова грамотність", "Підготовка до ЗНО"

В ліцеї працює музей Бойової слави, керівник Мандрика В.А., вчитель історії

Навчання в ліцеї безкоштовне.

Додаткових навчальних прослуг ліцей не надає.

Про наявність вакантних посад, поряд і умови проведення конкурсу та їх заміщення буде повідомлено в новинах у разі необхідності.

Структура та органи управління закладу освіти

Опорний заклад освіти «Балаклеївський ліцей імені Євгенії Гуглі» Балаклеївської сільської ради Черкаської області

Заклад є юридичною особою, має печатку, бланк зі своєю назвою, ідентифікаційний код.

Управління закладом освіти та громадське самоврядуваннязакладу освіти

1. Керівництво закладом освіти здійснює директор, повноваженняякого визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середнюосвіту», цим Статутом та трудовим договором. Керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти. Керівникє представником закладу освіти у відносинах з державними органами,органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами ідіє без довіреності в межах своїх повноважень.

2. Керівник закладу освіти призначається та звільняється з посади рішенням засновника або уповноваженого ним органу. Керівник закладуосвіти призначається на посаду за результатами конкурсного відборувідповідно до Положення про конкурс на посаду керівника закладу освіти.

Додаткові кваліфікаційні вимоги до керівника та порядок його обрання(призначення) визначаються Положенням про конкурс на посаду керівниказакладу освіти.

3. Керівник закладу освіти в межах наданих йому повноважень:

 • організовує діяльність закладу освіти;
 • вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;
 • призначає на посаду та звільняє з посади заступників директора педагогічних та інших працівників закладу, визначає їх функціональні обов’язки;
 • забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролюза виконанням освітніх програм;
 • забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадськогоконтролю за діяльністю закладу освіти;
 • забезпечує своєчасне та якісне подання статистичної звітності;
 • сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядуваннязакладу освіти;
 • сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівниківзакладу освіти;
 • здійснює інші повноваження, що делеговані засновником закладуосвіти або уповноваженим ним органом та/або передбачені ЗаконамиУкраїни «Про освіту», «Про загальну середню освіту».

4. Директор закладу освіти є головою педагогічної ради – постійнодіючого колегіального органу управління закладу. Усі педагогічніпрацівники закладу освіти беруть участь у засіданнях педагогічної ради.

5. Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не меншяк чотири рази на рік.

6. Педагогічна рада закладу освіти:

 • планує роботу закладу;
 • схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу та оцінюєрезультативність її (їх) виконання;
 • формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпеченняякості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічноїдоброчесності;
 • розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпеченняосвітнього процесу;
 • приймає рішення щодо переведення учнів (вихованців) донаступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівеньосвіти, нагородження за успіхи у навчанні;
 • обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників та розприділяє виділені на це кошти;
 • розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;
 • ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;
 • розглядає питання щодо відповідальності учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;
 • має право ініціювати проведення позапланового інституційногоаудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;
 • розглядає інші питання, віднесені Законом України «Про освіту»,«Про загальну середню освіту».
 • Рішення педагогічної ради закладу освіти вводяться в дію наказом керівниказакладу.

7. У закладі освіти можуть створюватися та діяти органисамоврядування:

 • органи самоврядування працівників закладу освіти;
 • органи самоврядування здобувачів освіти;
 • органи батьківського самоврядування;
 • інші органи громадського самоврядування учасників освітньогопроцесу.

8. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладуосвіти є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти, щоскликаються не менш як один раз на рік.

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираютьсяпропорційно від таких трьох категорій:

 • працівників закладу освіти – зборами трудового колективу;учнів закладу освіти ІІ-ІІІ ступеня – класними зборами;
 • батьків – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає делегатів (по кількості класів закладуосвіти ІІ- ІІІ ступеня тощо). Термін їх повноважень становить 1 рік. Загальнізбори(конференція) закладу освіти:

 • заслуховують звіт керівника закладу освіти;
 • розглядають питання освітньої, методичної, фінансово-господарськоїдіяльності закладу освіти;
 • затверджують основні напрями вдосконалення освітнього процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності закладу освіти;
 • приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших працівників закладу освіти.
Кiлькiсть переглядiв: 1138

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.