ДПА в 2022-2023 н.р. ВІДМІНЕНО!

Результати зовнішнього оцінювання із чотирьох навчальних предметів зараховуються як результати державної підсумкової атестації (за шкалою 1–12 балів) за освітній рівень повної загальної середньої освітидля учнів (слухачів, студентів) закладів загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, які в 2022 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти:

  • українська мова (усі завдання сертифікаційної роботи) або української мова і література (субтест “Атестаційні завдання”);
  • математика (за підсумками виконання сертифікаційної роботи з: математики (завдання рівня стандарту) або завдань субтесту “Атестаційні завдання з математики” (для здобувачів освіти, які вивчали математику на рівні стандарту); математики (для здобувачів освіти, які вивчали математику на профільному рівні));
  • історія України (субтест “Історія України 1914 р. – початок XXI століття”) або іноземна мова – за вибором здобувача освіти;
  • один з навчальних предметів (історія України, біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова).

Учням, які виберуть для проходження державної підсумкової атестації математику та/або іноземну мову, оцінка ДПА (за шкалою 1–12 балів) буде визначатися залежно від рівня, на якому вони цей навчальний предмет вивчали:

  • для тих, хто вивчав математику та/або іноземну мову на профільному рівні, оцінкою за ДПА буде результат виконання завдань рівня стандарту та профільного рівня;
  • для тих, хто вивчав математику та/або іноземну мову на рівні стандарту, оцінкою за ДПА буде результат виконання завдань рівня стандарту.

Відповідно доУмов прийому на навчання для здобуття вищої освіти, 2022 року під час вступу до вишу зараховуватимуть результати зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2022 років.

Порядок проведення державної підсумкової атестації

І.Загальна частина

1.Цей Порядок визначає механізм і форми проведення державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту (далі – здобувачі освіти) у закладах загальної середньої освіти та інших закладах освіти, що забезпечують здобуття початкової, базової середньої та профільної середньої освіти (далі – закладів освіти).

2.У цьому Порядку термін вживається у такому значенні:

державна підсумкова атестація здобувачів освіти (далі – атестація) – це форма контролю відповідності результатів навчання здобувачів освіти вимогам державних стандартів загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України “Про освіту” та “Про загальну середню освіту”.

3.Атестація може проводитися письмово в закладі освіти або у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

4.Атестація проводиться в закладах освіти в межах навчального року.

Строки атестації щорічно затверджуються керівником закладу освіти.

5.Контроль за проведенням атестації у закладах освіти здійснюється їх засновниками (уповноваженими ними органами управління у сфері освіти).

6.Під час проведення атестації у закладах освіти можуть бути присутні представники засновника закладу освіти або уповноваженого ним органу управління у сфері освіти та громадських об’єднань (не більше ніж по одному представнику).

Для направлення представника до закладу освіти для здійснення громадського нагляду (контролю) громадське об’єднання письмово повідомляєкерівника закладу освіти не менш як за три дні до проведення атестації, на підставі чого керівник закладу видає відповідний наказ.

Особи, присутні під час проведення атестації, повідомляють засновника, керівника закладу освіти та відповідні органи управління у сфері освіти про випадки порушення порядку її проведення та за необхідності надають зауваження та пропозиції з питань проведення атестації, які зазначаються у протоколі.

II. Проведення атестації

1.Проходження атестації є обов’язковою для здобувачів освіти, крім випадків, визначених цим Порядком.

Атестація проводиться з української мови та інших навчальних предметів, перелік і форма проведення атестації з яких щороку визначається і затверджується Міністерством освіти і науки України.

2.Атестація проводиться для учнів, які завершують здобуття початкової, базової середньої, профільної середньої освіти.

Атестація учнів, які завершують здобуття початкової освіти, здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладів освіти та/або якості освіти. Якщо такі учні здобувають освіту мовами національних меншин чи корінних народів, які перебували за кордоном і почали вивчати українську мову в поточному навчальному році, замість атестації з цього предмета вони можуть проходити атестацію з мови навчання (за заявою одного із батьків або інших законних представників та за рішенням педагогічної ради).

3.Атестація у закладах освіти проводиться у письмовій формі. Завдання для проведення атестації затверджується керівником закладу освіти відповідно до методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо змісту атестаційних завдань.

4.Атестація у формі зовнішнього незалежного оцінювання проводиться відповідно до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2017 року № 25, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 січня 2017 року за № 118/29986.

5.Результати атестації оцінюються за 12-бальною шкалою відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13 квітня 2011 року № 329, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 року за № 566/19304, та Орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти з предметів інваріантної складової навчального плану, наведених у додатках 1–12 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30 серпня 2011 року № 996.

6.Якщо атестація проводиться у закладі освіти, оцінки за атестацію зазначаються у протоколі державної підсумкової атестації, що складається за формою, наведеною у додатку до цього Порядку, класному журналі та у відповідних документах про освіту.

7.Результати атестації не враховуються при виставленні річних оцінок із навчальних предметів.

8.Здобувачі освіти, які здобувають загальну середню освіту за вечірньою формою, можуть пройти атестацію у закладі освіти.

За заявою таких здобувачів освіти (у разі досягнення повноліття), одного з батьків чи інших законних представників результати зовнішнього незалежного оцінювання можуть бути зараховані як результати атестації з відповідних навчальних предметів.

9.Здобувачам освіти закладу загальної середньої освіти "Міжнародна українська школа" надається право пройти атестацію за місцем навчання на територіях країн їх проживання або перебування.

10.За заявою здобувача освіти (у разі досягнення ним повноліття), одного з батьків або інших законних представників наказом керівника закладу освіти строки атестації в закладі освіти можуть бути перенесені (за наявності відповідних документів, які підтверджують підстави перенесення строків), якщо здобувачі освіти:

хворіли під час проведення атестації;

не з'явилися для проходження атестації через поважні причини (смерть членів сім'ї чи близьких родичів, надзвичайні ситуації природного та техногенного походження, інші обставини, які об'єктивно унеможливлюють з'явлення на атестацію);

тимчасово здобували загальну середню освіту за кордоном і повернулися в Україну після проведення атестації;

були призвані на військову службу;

виїжджають на постійне місце проживання за кордон.

Здобувачі освіти, які з поважних причин не брали участі в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання і були допущені до проходження додаткової сесії з певного(их) навчального(их) предмета(ів), але не змогли з поважних причин взяти участь у ній, мають право пройти державну підсумкову атестацію в закладі освіти (за наявності відповідних документів, які підтверджують ці обставини). Термін її проходження визначається наказом керівника закладу освіти, але не раніше термінів завершення додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання.

11.Здобувачі освіти, які проживають на тимчасово окупованій території України та не здобувають загальну середню освіту в закладах освіти, розташованих на території, підконтрольній України, проходять атестацію відповідно до цього Порядку та Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925, або Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за № 907/29037.

12.Зараховується атестація з іноземної мови здобувачам освіти, які:

завершують здобуття базової середньої освіти і в поточному навчальному році отримали сертифікат (диплом) міжнародного мовного іспиту з іноземної мови рівня B-1 і вище;

завершують здобуття профільної середньої освіти та у поточному навчальному році отримали сертифікат (диплом) міжнародного мовного іспиту з іноземної мови рівня B-2 і вище.

У відповідному документі про освіту з іноземної мови виставляється оцінка за атестацію 12 балів.

Перелік міжнародних мовних іспитів щорічно визначається Міністерством освіти і науки України.

III. Державні атестаційні комісії

1.Для проведення атестації в закладі освіти створюються державні атестаційні комісії (далі – комісії).

Комісії створюються наказом керівника закладу освіти не пізніше, ніж за два тижні до початку атестації, із затвердженням їх персонального складу.

2.До складу комісії мають входити:

на рівні початкової освіти: голова (керівник закладу освіти або його заступник) та вчитель, який викладає у відповідному класі початкової школи;

на рівнях базової чи профільної середньої освіти: голова (керівник закладу освіти або його заступник) та члени комісії: учитель, який викладає навчальний предмет у цьому класі, та вчитель навчальних предметів відповідної освітньої галузі.

3.Головою комісії не може бути керівник закладу освіти (його заступник), який викладає у цьому класі навчальний предмет, з якого проводиться атестація.

4.За наявності паралельних класів (груп) у закладі освіти може бути створено декілька комісій з одного предмета.

5.Втручання у проведення атестації та у визначення її результатів особами, які не є членами комісії, не допускається.

IV. Атестація екстернів

1.Особи, які здобувають загальну середню освіту за екстернатною формою, проходять атестацію у закладі освіти за відповідний освітній рівень повної загальної середньої освіти

За заявою таких здобувачів освіти (у разі досягнення повноліття), одного з батьків чи інших законних представників результати зовнішнього незалежного оцінювання можуть бути зараховані як результати атестації з відповідних навчальних предметів.

2.Громадяни України, які навчалися й отримали документ про відповідний рівень повної загальної середньої освіти за кордоном, для отримання документа державного зразка про базову середню або профільну середню освіту проходять атестацію екстерном.

За наявності міжнародних договорів України про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту атестація екстерна не здійснюється, крім випадку наявності особистої заяви екстерна, одного з батьків або інших законних представників.

3.Громадяни України, які завершили навчання й отримали відповідний документ про здобуття ними відповідного рівня повної загальної середньої освіти за кордоном, можуть на підставі письмового звернення до закладу освіти та за згодою відповідного органу управління у сфері освіти одночасно пройти атестацію екстерном за курс базової середньої та профільної середньої освіти.

4.Громадянам України, які проживають на тимчасово окупованій території України, надається право пройти атестацію екстерном у закладі системи загальної середньої освіти, розташованому на території, підконтрольній України.

V. Звільнення від атестації

1.Від атестації можуть бути звільнені (відповідно до пунктів 2–8 цього розділу):

особи, які за станом здоров’я не можуть її складати;

особи з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями розвитку;

здобувачі освіти, які перебувають у соціальних відпустках;

здобувачі освіти, які беруть участь у спортивних змаганнях та конкурсах, що мають статус міжнародних;

здобувачі освіти, які проживають у зоні стихійного лиха або іншого надзвичайного стану;

учасники тренувальних зборів з підготовки до олімпіад, турнірів, змагань, конкурсів, що мають статус міжнародних;

учасники міжнародних предметних олімпіад і фінальних етапів турнірів, конкурсів, які мають статус міжнародних відповідно до законодавства України, та переможці IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад;

переможці III етапів Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук.

2.Особи, які за станом здоров’я не можуть проходити атестацію у закладі освіти, звільняються від неї відповідно до Інструкції про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів за станом здоров'я, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров'я України від 01 лютого 2013 року № 72/78, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2013 року за № 288/22820.

Від проходження атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання здобувачі освіти звільняються з підстав, наведених у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови, якщо вони не реєструвалися для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні).

3.Від проходження атестації за заявою батьків (одного з батьків) або інших законних представників звільняються особи з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями розвитку, а саме: глухі, зі зниженим слухом, сліпі, зі зниженим зором, із порушеннями опорно-рухового апарату, тяжкими порушеннями мовлення, затримкою психічного розвитку, порушеннями інтелектуального розвитку, розладами спектру аутизму.

4.Здобувачі освіти, які перебувають у соціальних відпустках відповідно до статей 17 і 18 1 Закону України "Про відпустки", звільняються від атестації за умови подання особистої заяви та довідки, виданої закладом охорони здоров’я.

5.Здобувачі освіти, які беруть участь у спортивних змаганнях і конкурсах, що мають статус міжнародних відповідно до законодавства і відбуваються під час проведення атестації, звільняються від атестації (за винятком предметів, атестація з яких проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання) за наявності відповідних підтверджуючих документів.

6.Здобувачі освіти, які проживають у зоні стихійного лиха або іншого надзвичайного стану, що ускладнює проведення атестації, звільняються від атестації, в тому числі від зовнішнього незалежного оцінювання, за рішенням Міністерства освіти і науки України або місцевих органів управління освітою.

7.Учасники тренувальних зборів із підготовки до олімпіад, турнірів, змагань, конкурсів, що мають статус міжнародних відповідно до законодавства і відбуваються під час проведення атестації, звільняються від атестації (за винятком предметів, атестація з яких проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання).

У відповідний документ про освіту виставляється оцінка за атестацію 12 балів із того предмета, з якого учні (вихованці) брали участь у тренувальних зборах (за винятком предметів, атестація з яких проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання). Із предметів, від атестації з яких було звільнено, виставляються оцінки за атестацію за результатами річного оцінювання.

8.Учасники міжнародних предметних олімпіад і фінальних етапів турнірів, конкурсів, які мають статус міжнародних відповідно до законодавства, та переможці IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад звільняються від атестації з предметів (за винятком предметів, атестація з яких проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання), з яких вони стали переможцями у відповідних випускних класах.

Переможці III етапів Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук (у відповідних випускних класах) звільняються від атестації з предметів, які є базовими для оцінювання результатів навчання учнів під час конкурсу (за винятком предметів, атестація з яких проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання). У відповідний документ про освіту з таких предметів виставляється оцінка за атестацію 12 балів.

9.Здобувачам освіти, звільненим від атестації відповідно до пунктів 2-8 цього розділу, у відповідному документі про освіту робиться запис: "звільнений(а)".

10.Звільнення від атестації здійснюється відповідно до наказу керівника закладу освіти.

VI. Подання та розгляд апеляцій. Апеляційні комісії

1.Для оскарження процедури проведення та результатів атестації здобувач освіти (у разі досягнення повноліття), один із батьків або інших законних представників може подати апеляційну скаргу до відповідного місцевого органу управління у сфері освіти протягом трьох робочих днів після визначення результатів атестації.

2.Для розгляду апеляційних скарг у відповідних місцевих органах управління у сфері освіти створюються апеляційні комісії з кожного предмета, з якого атестація проводиться у закладах освіти.

Чисельність і склад апеляційних комісій затверджуються наказом керівника відповідного органу управління у сфері освіти.

3.Розгляд апеляційних заяв здійснюється апеляційними комісіями у триденний строк із дати надходження апеляційної заяви.

4.Апеляційна комісія за наслідками розгляду апеляційних заяв може прийняти таке рішення:

відмовити в задоволенні апеляційної заяви через недостатність підстав для зміни оцінки у зв’язку із порушенням процедури проведення атестації та оцінювання;

задовільнити апеляційну заяву.

У разі задоволення апеляційної заяви апеляційною комісією приймається рішення щодо зміни оцінки за атестацію. Повторна атестація апеляційними комісіями не проводиться.

Результати розгляду апеляційної заяви оформлюються протоколом засідання апеляційної комісії, на підставі якого видається наказ місцевого органу управління у сфері освіти.

5.Рішення апеляційної комісії є остаточним.

Кiлькiсть переглядiв: 698

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.